detail
Acreage : 2,9 ha
Place : Cụm công nghiệp An Lưu - Điện Bàn - Quảng Nam
Investor : Huu Nghi Danang Garment Joint Stock Company
Execution time : 10 months
Total investment : 15 billion.